GIỚI THIỆU

|

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức chinh quyền Quận 1

Bộ máy chính quyền quận 1 có 12 phòng ban, 13 đơn vị trực thuộc; 7 cơ quan thuộc ngành dọc; 1 công ty công ích, UBND 10 phường, 45 trường học và cơ sở giáo dục. Uỷ ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động của mình với Quận uỷ 1 và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện quản lý nhà nước về tất cả mọi mặt và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

 

Các cơ quan hành chính cấp huyện ở quận 1 gồm có Uỷ ban nhân dân quận 1 và 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc của Chính phủ (gồm có Văn phòng Uỷ ban nhân dân, phòng Nội vụ, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Thanh tra, phòng Quản lý đô thị, phòng Tư pháp, phòng Văn hoá và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo,  phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Y tế, phòng Tài chính – Kế hoạch). Về cấp xã có 10 Uỷ ban nhân dân phường được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng quản lý, điều hành đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể khái quát cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân quận 1 bằng sơ đồ sau:


 

Uỷ ban nhân dân quận 1 và các cơ quan chuyên môn trực thuộc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; trong đó, Uỷ ban nhân dân quận 1 làm việc theo chế độ tập thể và các cơ quan chuyên môn làm việc theo chế độ thủ trưởng; từng thành viên chịu trách nhiệm cá nhân trong tổ chức, điều hành các lĩnh vực mà mình được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, tập thể về hoạt động của mình. Uỷ ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động của mình với Quận uỷ 1 và Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện quản lý nhà nước về tất cả mọi mặt và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.