HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Văn bản của HĐND

Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Chi tiết...
 
Các Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 Khóa X
Chi tiết...
 
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND quận khóa X, kỳ họp thứ 6
Chi tiết...
 
Nghị quyết về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân quận 1 phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Tòa án nhân dân quận tổ chức Hội nghị Hội thẩm nhân dân quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị đã bầu ra 01 Trưởng đoàn và 02 Trưởng Phó đoàn, Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Tự - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Phó Trưởng đoàn là Bà Lê Thị Yến Nhi và Ông Nguyễn Chí Minh

Chi tiết...
 
Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận

Tại kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân quận ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát quý 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân quận. Theo đó hoạt động giám sát quý 4 năm 2016 gồm các nội dung: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân quận

Chi tiết...
 
Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1

Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Quận 1 ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 1. Theo đó, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân gồm 5 chương, 31 điều, cụ thế:

Chương I: Nội quy chung, từ Điều 1 đến Điều 13

Chương II: Phiên họp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, từ Điều 14 đến Điều 25

Chương III: Quyết định vấn đề quan trọng của Hội đồng nhân dân, từ Điều 26 đến Điều 29

Chương IV: Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Điều 30

Chương V: Điều khoản thi hành, Điều 31

Chi tiết...
 
Các Văn bản của HĐND đã đưa
  Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017
  Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1
  Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1
  Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016
  Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020
  Ke hoach giam sat
  Nghị quyết 50 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 49 về chương trình hoạt động giám sát năm 2017
  Nghị quyết 48 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Quận 1
  Nghị quyết 47 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2017
  Nghị quyết 46 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017
  Nghị quyết 45 về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 44 về chương trình giám sát qúy 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1
  Nghị quyết 43 về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1
  Nghị quyết 42 về chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 41 về việc phê chuẩn điều chỉnh chức danh Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 39 về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 38 về việc ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định thực hiện đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 1
  Nghị quyết 37 về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2017
  Nghị quyết 36 về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020
  Nghị quyết 35 về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016
  Nghị quyết 34 về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 33 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 32 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 31 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Tân Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 30 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 29 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 28 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 27 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 26 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Bến Nghé, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 25 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Bến Nghé, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 24 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 23 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 22 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 21 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 20 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 19 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 18 về thành lập Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 17 về thành lập Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 16 về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 15 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Cô Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 14 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hồi đồng nhân dân Phường Cô Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 13 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hồi đồng nhân dân Phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 12 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hồi đồng nhân dân Phường Đa Kao, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 11 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hồi đồng nhân dân Phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 10 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 09 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 08 về chất vấn và trả lời chất vất tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 03 về công nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 09 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 08 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 07 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018
  Nghị quyết 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
  Nghị quyết 05 về quyết toán ngân sách quận năm 2016
  Nghị quyết 04 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018
  Nghị quyết 03 về việc công nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 02 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 01 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế (Ông Nguyễn Duy An)
  Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Q1 (Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên)
  Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND Q1 (Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên)
  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (Nguyễn tấn Đạt, Nguyễn Diệp Bích hạnh, Đàm Thái Sơn)
  Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (Lê Hoàng Châu, Bùi Văn Thịnh, Nguyễn Nguyệt Cầu)
  Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với Ông Trần Thế Thuận
  Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019
  Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về Kinh tế Văn hóa Quốc phòng an ninh năm 2019
  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Kho, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (ngày 16 tháng 8 năm 2018)
  Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019
  Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với Ông Huỳnh Thanh Hải
  Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách quận năm 2017
  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND Quận 1
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về miễm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 ông Huỳnh Thanh Hải
  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
  Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về chất vấn tại kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về bổ sung chương trình hoạt động giám sát năm 2019
  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc bãi bỏ văn bản Nghị quyết số 38/Nghị quyết-HĐND
  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tài chính thực hiện nhiệm vụ KTXH và dự toán ngân sách năm 2019
  Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2019
  Kế hoạch giám sát chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
  Kế hoạch giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
  Kế hoạch giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Quận 1 năm 2019
  Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Quận 1 trong năm 2019
  Kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác quản lý và kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1 năm 2019
  Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
  Nghị quyết 22/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025
  Nghị quyết 21/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
  Nghị quyết 20/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020
  Nghị quyết 19/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Quận 1
  Nghị quyết 17/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Nghị quyết 23/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019
  Nghị quyết 07/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết 06/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019
  Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2020
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND về dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Kế hoạch số 12/KH-HĐND về Giám sát việc chi thu nhập tăng thêm cho các đối tượng theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố gắn với chỉ số hài lòng của người dân
  Kế hoạch số 11/KH-HĐND về Giám sát công tác quản lý, giáo dục người chấp hành an treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn Quận 1
  Kế hoạch số 10/KH-HĐND về Phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Kế hoạch số 09/KH-HĐND về Giám sát về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 1
  Kế hoạch số 08/KH-HĐND về Giám sát, thẩm tra báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 1
  Kế hoạch số 07/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 1
  Kế hoạch số 06/KH-HĐND về Giám sát, thẩm tra báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Kế hoạch số 05/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Quận 1 (giai đoạn từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020)
  Kế hoạch số 04/KH-HĐND về Giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong khu vực trường học Ban Kinh tế - Xã hội
  Kế hoạch số 03/KH-HĐND về Giám sát công tác thi hành án hình sự năm 2019 Ban Pháp chế
  Kế hoạch số 02/KH-HĐND về Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Quận 1 năm 2020
  Kế hoạch số 01/KH-HĐND về Khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona (nCoV) tại Quận 1 của Ban Kinh tế - Xã hội
  Nghị quyết 15/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn sau kỳ họp thứ 16 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Nghị quyết 14/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
  Nghị quyết 13/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021
  Nghị quyết 12/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019
  Nghị quyết 11/NQ-HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 (lần 2)
  Nghị quyết 10/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2021
  Nghị quyết 09/NQ-HĐND về chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
  Nghị quyết 02/NQ-HĐND về chủ trương trang bị mới 10 xe bán tải Ford Ranger cho Ủy ban nhân dân 10 phường, Quận 1
  Nghị quyết 03/NQ-HĐND về bổ sung chủ trương, giải pháp tài chính để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
  Nghị quyết 04/NQ-HĐND về điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2019
  Nghị quyết 01/NQ-HĐND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 1 theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.