HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1

Ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành hai Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, cụ thể như sau:

 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trí Đức.

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Đức Tuấn.

Xem Nghị quyết số 33/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND tại đây.

VP. HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.