HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết

|

Nghị quyết

Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân Quận 1

Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân Quận 1 ngày 06/10/2016, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã ban hành Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 1. Theo đó, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân gồm 5 chương, 31 điều, cụ thế:

Chương I: Nội quy chung, từ Điều 1 đến Điều 13

Chương II: Phiên họp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, từ Điều 14 đến Điều 25

Chương III: Quyết định vấn đề quan trọng của Hội đồng nhân dân, từ Điều 26 đến Điều 29

Chương IV: Xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Điều 30

Chương V: Điều khoản thi hành, Điều 31

 

     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (15:27 - 15/11/2016)
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.