HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Nghị quyết

Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành các Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể như sau:

 

Nghị quyết

Ngày ký

Nội dung

01/NQ-HĐND

01/07/2016

Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 đối với ông Huỳnh Thanh Hải

02/NQ-HĐND

01/07/2016

Công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1 đối với:

- Ông Phan Trọng Quyền

- Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên

03/NQ-HĐND

01/07/2016

Công nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân gồm các ông, bà có tên:

1. Ban Pháp chế:

- Ông Nguyễn Duy An, Trưởng ban

- Bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh, Phó Trưởng ban

2- Ban Kinh tế - Xã hội:

- Ông Nguyễn Kim Đức, Trưởng ban

- Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó Trưởng ban

04/NQ-HĐND

01/07/2016

Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân:

1. Số lượng thành viên của các ban:

- Ban Pháp chế: 09 thành viên

- Ban Kinh tế - Xã hội: 09 thành viên

2. Cơ cấu thành phần của cán ban:

- Ban Pháp chế: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 07 ủy viên. Cơ cấu thành phần như sau: 02 thành viên thuộc khối đảng, 01 thành viên thuộc khối đoàn thể, 02 thành viên khối chính quyền, 01 thành viên thuộc khối anh ninh - quốc phòng, 01 thành viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân, 01 thành viên thuộc Tòa án nhân dân và 01 thành viên thuộc khối doanh nghiệp

- Ban Kinh tế - Xã hội: Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 07 ủy viên. Cơ cấu thành phần như sau: 03 thành viên thuộc khối đảng, 02 thành viên thuộc khối đoàn thể, 03 thành viên khối chính quyền và 01 thành viên thuộc khối doanh nghiệp

 

Xem Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đây.

VP.HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.