HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Nghị quyết

Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND và 18/NQ-HĐND về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 04/07/2016 về thành lập Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 09 thành viên:

1. Ông Nguyễn Duy An - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Võ Phương Quỳnh - Phó Trưởng ban

3. Ông Võ Quang Huy - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên

5. Bà Hồ Bích Ngọc - Ủy viên

6. Bà Thái Thị Kim Thanh - Ủy viên

7. Bà Trương Thị Quỳnh Trâm - Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều - Ủy viên

9. Ông Phan Thành Tân - Ủy viên

 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 04/07/2016 về thành lập Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm 09 thành viên:

1. Ông Nguyễn Kim Đức - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Lê Thiên Thanh -  Phó Trưởng ban

3. Bà Hoàng Thị Thu Liên - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Lê Hương - Ủy viên

5. Bà Phạm Thị Ngọc Minh - Ủy viên

6. Ông Huỳnh Kim Hiền - Ủy viên

7. Bà Lê Thị Diệu Tuyến - Ủy viên

8. Bà Phan Ngọc Thảo - Ủy viên

9. Ông Trần Tấn Trung - Ủy viên

 

Xem Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đây.

VP. HĐND và UBND Q1


     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quận 1 giai đoạn 2016 - 2020 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.