HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND

|

Nghị quyết

Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp lần thứ 3 ngày 06/10/2016 Hội đồng nhân dân quận đã ban hành Nghị quyết về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó Hội đồng nhân dân quận đã thống nhất trong việc tổ chức kỳ họp, các hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hoạt động trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động khác

 

     

 
Các Nghị quyết đã đưa
   Nghị quyết về công nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:21 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Quận 1 năm 2017 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết công nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (08:19 - 16/09/2016)
   Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 1 trong 6 tháng cuối năm 2016 (08:19 - 16/09/2016)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.