KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000582
28/02/2017 12:45:13
Khác
Quận 1
Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Q1. Sau những ngày bác phó chủ tịch UBND q1 mở chiến dịch dẹp bỏ lấn chiếm lề đường và lấy vỉa hè cho người đi bộ thì có 1 số thành phần chống phá viết bài hoặc share nhưng nội dung có ý lăng mạ người thi hành công vụ và có ý định chống phá nhà nước sao đây tôi xin gửi hình ảnh cũng như trang cá nhân facebook của đối tượng cho UBND q1. Mong UBND Q1 sớm yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý nghiêm để tránh gây hoang mang cho người dân và thiệt hại uy tính của Q1 nói riệng và cả nước nói chung (link facebook đối tượng https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396244354)
Phản hồi
28/02/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân Quận 1 ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chuyển ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân Quận 1.
Ý kiến của bạn