KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00000624
04/03/2017 18:58:41
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Trần Thị Thư
01207370075
andanh12017@gmail.com
Công trình UBND phường Cầu Kho đang xây dựng, vật liệu để lấn chiếm hẻm 612 Võ Văn Kiệt. Xe ô tô của UBND phường không sử dung cũng để lấn chiếm lòng hẻm 612, gây khó khăn cho việc đi lại. Bà con đã phản ảnh UBND Phường nhưng không thấy xử lý. đề nghị UBND quận xem xét giải quyết.
Phản hồi
15/03/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ghi nhận ý kiến trên và đã di chuyển xe ô tô bán tải đi nơi khác.
Đồng thời UBND phường đã làm việc với Ban quản lý dự án cùng đơn vị thi công. Qua đó, yêu cầu Ban quản lý dự án phải di chuyển vật tư vào bên trong công trình tránh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Ý kiến của bạn