KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001072
05/09/2017 11:04:39
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Phạm Ngũ Lão
Hiện tại trên con đường Nam quốc Cang thuộc phường Phạm Ngũ Lão, mặc dù có biển cấm đậu xe nhưng các xe hơi con to nhỏ vẫn đậu, gây tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kẹt xe vào giờ cao điểm. Như xe 51F-94251 đậu thường xuyên trên con đường này.
Kính mong Uỷ ban Nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Uỷ ban Nhân dân Quận 1 cương quyết xử lý để thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng pháp luật.
Phản hồi
06/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Phường đã ghi nhận.
Trùng nội dung phản ánh với : "Trịnh Lan : [10:28 - Ngày 05/09/2017]
Email : Hlantv3@yahoo.com ; Số điện thoại : 0903307300"
Ý kiến của bạn