KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001127
14/09/2017 17:22:01
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Đăng bộ nhà mua ghi sai toàn bộ số CMND của vợ
Phản hồi
15/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng ghi rõ nội dung góp ý hoặc phản ánh để Uỷ ban nhân dân Quận 1 có cơ sở để kiểm tra, giải quyết.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn