KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001131
16/09/2017 06:35:06
Khác
Quận 1
Nguyen van chuan
0981890467
Chuannguyen @gmailcom
Ngay 26-11 -2016 toi co dong co cho cong ty du lich golux 150 tr dong dat coc tien lam thu tuc va di tuor di lich cânada . Nguoi dung dau va nhan tien roi ky giay to hoa don la ong . Huynh nguyen tuong duy giam doc dieu hanh cong ty . Tu do den ay cong k lam duoc cho toi di ma bao nhieu lan hen tra roi viet giay to cam ket tea tien cho toi . Lan 1 ka hen ngay 15-8 -2017 lan hai la ngay 11-9 -2017 ma van chiu tra . Toi ngay 12 -9 thi moi chuyen tra duoc 50 tr toi co noi thi ho lai hua den ngay 15 -9 se tea so con lai nhung van chiu tra .
Phản hồi
18/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Người dân vui lòng liên hệ cơ quan Tòa án hoặc Văn phòng khiếu nại của người tiêu dùng phía Nam tại địa chỉ 49 Pasteur, Quận 1 để được giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn