KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001138
20/09/2017 15:26:48
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Phường Cầu Kho
Nguyễn Phương Tâm
0939596308
phuongtam234@gmail.com
Ngày 25/07/2017 tôi có phản ánh nội dung về việc yêu cầu thực hiện thủ tục xin cấp Quyết định giám sát giám hộ.
Nay UBND phường Cầu kho, cán bộ tư pháp Hiền đã tiếp nhận và giải quyết cho tôi.
Chân thành cảm ơn quý cơ quan.
Phản hồi
21/09/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Uỷ ban nhân phường Cầu Kho đã tiếp nhận và giải quyết cho Bà Nguyễn Phương Tâm.
Ý kiến của bạn