KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001327
05/12/2017 14:26:06
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Tân Định
Đuong nguyen phi khanh đang kẹt xe Có vài chiếc xe hơi đậu lm kẹt xe
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn