KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001341
18/12/2017 10:27:47
Tiếng ồn
Phường Tân Định
Shop quần áo Trang - 35 Nguyễn Hữu Cầu, để loa ngoài cửa hướng ra ngoài đường, thường xuyên bật nhạc lớn từ sáng tới tối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cư dân xung quanh. Kính đề nghị Chính quyền xử lý sớm.
Trân trọng cảm ơn.
Phản hồi
19/12/2017
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn