KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001395
10/01/2018 15:58:21
Chính sách (người có công, người nghèo, người lao động)
Phường Tân Định
Tôi đã được Sở LĐ TBXH ký quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí cho mẹ liệt sỹ, quyết định đã được chuyển về Phòng LĐ TBXH Quận 1, vậy xin cho tôi hỏi tôi phải chờ đến khi nào tôi mới được lãnh số tiền này?
(Hồ sơ tôi gửi đi hôm 14/09/2017).
Mẹ liệt sỹ là cụ TRẦN THỊ CHẢI, phường Tân Định, q1, tphcm (người đứng tên lãnh yrowj cấp mai táng phí là bà TRẦN THÍ TÚ.
Phản hồi
11/01/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn