KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001440
04/02/2018 11:05:36
Rác thải, vệ sinh
Phường Tân Định
Kính gửi UBND phường Tân Định
Hiện tại hố ga trong hẻm 22 Trần Khắc Chân đã đầy và bị tắc, kính mong UBND cử cán bộ xử lý vệ sinh và môi trường kiểm tra.
Xin cảm ơn
Phản hồi
07/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn