KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001448
10/02/2018 13:09:29
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Trong giờ làm việc (lúc 10:07 ngày thứ tư ngày 07/2/2018), một nhân viên phòng Tài nguyên và môi trường đang coi phim hài.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có Công văn số 83/VP-BTCD chuyển thông tin phản ánh của ông Hoàng Hoài Nam đến Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 để kiểm tra, giải quyết.
Ngày 26 tháng 02 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có Báo cáo số 09/BC-TNMT về việc xử lý thông tin phản ánh và góp ý trên Trang thông tin điện tử Quận 1 với nội dung như sau:
“- Qua xem xét hình ảnh do người dân cung cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 nhận định đây là bàn ngồi làm việc của nhân viên Trương Văn Tài (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1).
- Theo Bản tường trình ngày 23 tháng 02 năm 2018 của ông Trương Văn Tài ghi nhận: “Ngày 07 tháng 02 năm 2018, ông Tài có đơn xin nghỉ 01 buổi sáng do có công việc riêng, tuy nhiên do cần hồ sơ để họp, lãnh đạo phòng có điện thoại nhờ ông tranh thủ vào cơ quan đưa hồ sơ để họp. Vào khoảng 10 giờ ông Tài vào cơ quan lấy hồ sơ cho lãnh đạo phòng và ở tại cơ quan chờ đến đầu giở chiều tiếp tục làm việc. Do vẫn còn trong thời gian nghỉ buổi sáng, ông Tài có mở phim hài xem giải trí, vô tình có khách vào cơ quan chụp ảnh và phản ánh trên Trang thông tin điện tử Quận 1. Qua sự việc trên ông Tài xin rút kinh nghiệm”.
- Tại hồ sơ lưu quản lý cán bộ, công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 có thể hiện Đơn xin nghỉ phép của ông Trương Văn Tài cụ thể xin nghỉ 01 buổi sáng thứ tư – ngày 07 tháng 02 năm 2018 đã được lãnh đạo phòng đồng ý.
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 đã họp toàn thể cán bộ, công chức của phòng thông tin vụ việc và yêu cầu cán bộ, công chức chỉ sử dụng máy vi tính vào công việc chuyên môn được giao”.
Trân trọng./.