KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001453
18/02/2018 18:53:32
Kinh doanh quá giá
Phường Phạm Ngũ Lão
Tôi xin phản ánh về tình trạng giữ xe trái phép và quá mức giá quy định của Giữ xe Sang - hẻm 57 Bùi Viện. Đơn vị giữ xe này thu phí giữ xe với mức giá 30.000 đồng / xe (ba mươi ngàn đồng) vào dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 khi khách hàng gửi xe tại đây. Kính mong các cấp chính quyền cùng ban lãnh đạo UBND phường PNL có biện pháp xử lý và chấn chỉnh tình trạn này. Xin cảm ơn
Phản hồi
27/02/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn