KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001454
18/02/2018 20:31:43
Kinh doanh quá giá
Phường Bến Thành
Bãi giữ xe góc đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu lấy giá 20.000đồng / 1xe gắn máy cho khách đi dạo đường hoa. Đề nghị chính quyền kiêm tra
Phản hồi
05/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn