KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001480
02/03/2018 14:59:56
Lấn chiếm lòng lề đường
Phường Cầu Kho
Ngõ đầu hẽm 24/30 phường Cầu Kho bị lấn chiếm từ nhiều năm nay, hộ đầu ngõ này che chắn, lấn chiếm đường đi chung để các vật dụng sinh hoạt gia đình, nuôi chó phóng uế, buôn bán, làm mất mỹ quan, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường gây hôi thối không thể nào chịu được, hẽm này có 6 căn hộ phải hàng ngày qua lại chịu ảnh hưởng nhưng không dám phản ảnh. Tổ trưởng tổ an ninh, cảnh sát khu vực, trưởng khu phố có thấy điều này không. Sao lại để giữa lòng thành phố, 1 quận trung tâm lại có những cảnh như vậy. Đề nghị UBND quận 1, UBND phường cầu kho khảo sát, xem xét, xử lý trả lại cảnh quan môi trường cho các hộ dân sinh sống tại đây.
Phản hồi
13/03/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ý kiến của bạn