KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001524
23/03/2018 09:08:52
Phản ánh về cán bộ công chức, viên chức
Quận 1
Sáng ngày 23/3/2018, tôi có đến Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 để hỏi thông tin về việc cấp phép xây dựng nhà. Người cán bộ tiếp dân ở quầy số 1 lúc đó có khuôn mặt khá lạnh lùng, thái độ nói chuyện không thân thiện. Khi tôi hỏi lại một số thông tin mình chưa rõ, người cán bộ đó bắt đầu khó chịu, và có giọng nói khá lớn tiếng khi giải thích. Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mệt mỏi trong người vì phải làm công việc tiếp dân hay không mà trong suốt thời gian nói chuyện, chị ấy không hề có một nụ cười. Nếu chị ấy là người thuộc kiểu người không thích giao tiếp, đề nghị UBND Quận 1 bố trí chị ấy một công việc giấy tờ nào đó phù hợp, để chị ấy không phải mang thái độ, khuôn mặt thiếu thân thiện khi làm việc như vậy.
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Ngày 23 tháng 3 năm 2018, bà Nguyễn Hải Nga có liên hệ tại Quầy số 01 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân Quận 1 hỏi về thủ tục cấp Giấy phép xây dựng. Cán bộ tại Quầy số 01 đã hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; tuy nhiên, trong lúc hướng dẫn bà Nga có hỏi lại nhiều lần, do khoảng cách giữa hai bên được chắn bởi lớp kính nên cán bộ phát âm lớn tiếng, đã gây ra hiểu nhầm.
Qua sự việc này, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã nhắc nhở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đề nghị cán bộ tiếp thu ý kiến phản ánh, rút kinh nghiệm cách hướng dẫn để người dân hiểu, lưu ý thái độ tiếp dân phải niềm nở, hòa nhã, tránh trường hợp phản ánh tương tự như trên.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn