KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001581
13/04/2018 16:11:35
Khác
Quận 1
Ngay bãi giữ xe của ủy ban có ghi rõ khách liên hệ công tác ubnd được giữ xe miễn phí nhưng giữ xe ở đây luôn luôn thu tiền khách. Hỏi thì nói ngang là "Sao ko nói trước, đã xé vé là phải trả tiền" (???)
Phản hồi
06/06/2018
TNPA Ban tiếp Công dân
Cảm ơn ý kiến góp ý của người dân! Sau khi nhận được ý kiến góp ý của người dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã kiểm tra và kết quả như sau:
- Ngay trước bãi giữ xe tại số 47 Lê Duẩn đã niêm yết việc giữ xe miễn phí cho khách đến liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 1 và tại bàn bảo vệ trước trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 1 có hướng dẫn và thực hiện đóng dấu miễn phí vào thẻ xe cho người dân khi đến liên hệ công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 1.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 đã làm việc với nhân viên giữ xe, lưu ý khi có khách quên đống dấu thẻ xe thì hướng dẫn khách liên hệ bộ phận bảo vệ cơ quan để được đóng dấu miễn phí.
- Trường hợp thu phí giữ xe là đối với du khách đến tham quan Đường sách (thu phí theo giá quy định - do Ban Quản lý Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách).
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn