KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001718
19/06/2018 09:57:06
Tiếng ồn
Phường Cầu Kho
NHÀ tk 22/11 thi công ồn, làm rung lắc 2 nhà bên cạnh. Nguy hiểm.
Phản hồi
27/06/2018
TNPA Phường Cầu Kho
Ngày 20/6/2018, Ủy ban nhân dân phường tiến hành kiểm tra công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân được biết, công trình TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân đang thi công tháo dỡ theo giấy phép xây dựng số 228/GPXD của Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp ngày 6/6/2018.
Tại thời điểm kiểm tra đại diện nhà thầu đã có trình cam kết giữa hai nhà TK22/11 và TK22/10 Nguyễn Cảnh Chân về việc nhà TK22/11 Nguyễn Cảnh Chân cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu có xảy ra sự cố cho hai nhà liền kề đồng thời cam kết với Ủy ban nhân dân phường khắc phục ảnh hưởng theo nội dung phản ánh. UBND Phường đã có yêu cầu đại diện nhà thầu trong quá trình tháo dỡ phải đảm bảo an toàn lao động và hạn chế không gây ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.