KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Thông Tin Phản Ánh
TNPA00001721
23/06/2018 23:26:51
Khác
Quận 1
Tôi rất mong công tác tuần tra giám sát trên địa quận nên được thắt chặt vì gần đây có rất nhiều lực lượng quá khích, tham gia biểu tình. Tôi mong là lực lượng dân quân tự vệ thực hiện việc tuần tra. Ngoài ra, cần phối hợp, với các đơn vị làm giảm kẹt xe, giảm ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp trên địa bàn phường. Lực lượng dân quân và công an phường nên trao dồi nghiệp vụ, luyện thể chất, võ thuật để vừa cần vừa chuyên. Rất mong các đơn vị luôn lắng nghe ý kiến người dân, học tập tư tưởng Hồ Chính Minh, lấy dân làm gốc, luôn thể hiện sự công bộc với người dân thì từ đó xã hội mới phát triển, chúng ta mới sáng vai cùng cac cường quốc năm châu.
Ngoài ra, công tác tiếp dân ở văn phòng quận và các phường nên giống nhau, ở quận thì tốt hơn ở phường. Công tác photo nên giảm phí cho người dân, và cho nhân viên lịch sự phục vụ. Ngoài ra, nhân viên đóng mộc ở ủy ban cho vé xe nên thân thiện hơn vì tôi thấy nhân viên này chỉ ngồi chơi, có thái độ cửa quyền. Nên có cây xanh thật trong quầy tiếp dân hơn là dùng cây giả.
Phản hồi
03/07/2018
Công An Quận
Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp thu, ghi nhận ý kiến của người dân và nghiên cứu thực hiện. Cảm ơn ý kiến đóng góp của người dân.
Trân trọng./.
Ý kiến của bạn