THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thông tin khác

|

Thông tin khác

Bộ Tài chính lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thông tư hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014) có hiệu lực thi hành từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
 

Kể từ khi ban hành đến nay, để đáp ứng những phát sinh từ thực tiễn quản lý và nhu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế TNDN, Bộ Tài chính đã ban hành 6 Thông tư sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung tại Thông tư 78, đó là các Thông tư: 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015; 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016; 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016; 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính.

Để áp dụng thuận lợi, thống nhất, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN thay thế Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư nêu trên. Dự thảo Thông tư quy định nhiều điểm sửa đổi về các nội dung như: người nộp thuế, phương pháp tính thuế, doanh thu, chi phí, thu nhập khác, thu nhập được miễn thuế, thu nhập của văn phòng thừa phát lại, chuyển lỗ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN...

Dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Website ngành Thuế. Các ý kiến tham gia về dự thảo gửi về Tổng cục Thuế qua địa chỉ email: ntminh02@gdt.gov.vn.

Tải dự thảo trong tập tin đính kèm.


     
Du+thao+TT+TNDN.rar

 
Các Thông tin khác đã đưa
   Tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (14:44 - 16/10/2019)
   Hướng dẫn sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử (09:23 - 02/10/2019)
   Quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản (13:22 - 03/09/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.