THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thủ tục hành chính thuế

|

Thủ tục hành chính thuế

18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019 về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/ 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 

Theo đó, để tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế biết và áp dụng những nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổng hợp những điểm mới qua Công văn 4409/TCT-KK , một số điểm mới đáng chú ý như sau:

-       Quy định cụ thể tài khoản chính, tài khoản phụ trong giao dịch thuế điện tử;

-       Hướng dẫn thực hiện chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử;

-       Quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế và sửa đổi ngày nộp thuế điện tử;

-       Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi nộp chậm hoặc không nộp hồ sơ khai thuế;

-       Sửa đổi quy định về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử;

-       Sửa đổi, bãi bỏ biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC  ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính và bổ sung 03 biểu mẫu.


     
18 điểm mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.pdf

 
Các Thủ tục hành chính thuế đã đưa
   Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) (15:25 - 03/09/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.