THÔNG TIN VỀ THUẾ * Thuế đối với hộ kinh doanh

|

Thuế đối với hộ kinh doanh

Xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hạch toán và tính vào chi phí đuợc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì thực hiện như sau:

 
  • Trường hợp đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp mới thành lập theo quy định của pháp luật thuế và hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành.
  • Trường hợp đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh cá thể không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định: Hộ kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản theo quy định. Doanh nghiệp mới thành lập từ hộ kinh doanh căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định giá để làm cơ sở ghi sổ kế toán và được tính vào chi phí được trừ (khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động theo quy định) khi xác định thu nhập chịu thuế.

     
Xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.pdf

 
Các Thuế đối với hộ kinh doanh đã đưa
   Ngưỡng doanh thu chịu thuế và cấp hoá đơn lẻ đối với cá nhân cho thuê tài sản (15:01 - 06/09/2019)
   Ủy nhiệm thu thuế đối với hộ khoán (10:57 - 06/09/2019)
   Thuế đối với cá nhân nhận được doanh thu được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải với các tổ chức (15:16 - 03/09/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.