THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lao động – Xóa đói giảm nghèo

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp năm 2013

Thực hiện Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu áp dụng trong các doanh nghiệp năm 2013
 
NN        Căn cứ Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các công tay doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
        Căn cứ Thông tư 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểiu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
        Căn cứ Công văn số 13344/SLĐTBXH-LĐ ngày 25/12/2012 của Sở Lao động thương binh và xã hội về triển khai Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
        Đính kèm mẫu Công văn đề nghị đắng ký Thang bảng lương.
Nghị định 103/2012/NĐ-CP
Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH

Công văn đăng ký Thang bảng lương

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.