THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Xóa đói giảm nghèo

|

Lĩnh vực Xóa đói giảm nghèo

LĨNH VỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo:

 

1. Thủ tục Vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo:

(Theo Điều 5, Điều 6 Quyết định số 140/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 5. Đối tượng, điều kiện vay vốn và nội dung sử dụng vốn vay:

1. Đối tượng được vay vốn của Quỹ Xóa đói giảm nghèo:

a) Hộ nghèo trong mức chuẩn nghèo của thành phố, được quy định theo từng giai đoạn phát triển của Chương trình Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố (gọi tắt là hộ nghèo trong chuẩn).

b) Hộ vừa vượt chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2, có mức thu nhập cận chuẩn nghèo (dưới 10 triệu đồng/người/năm) (gọi tắt là hộ nghèo cận chuẩn nghèo thành phố), được tiếp tục vay vốn để sản xuất làm ăn giảm nghèo bền vững.

c) Các chủ dự án bao gồm: cơ sở sản xuất, tổ hợp, hợp tác xã và doanh nghiệp có dự án xin vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động xóa đói giảm nghèo tại các phường, xã của thành phố.

d) Các đoàn thể quần chúng nhận ủy thác vốn xóa đói giảm nghèo để lập các tổ vượt nghèo hoặc thực hiện các chương trình dự án có mục tiêu giảm hộ nghèo và làm chuyển biến bộ mặt vùng nghèo của thành phố.

2. Điều kiện để được vay vốn:

a) Đối với hộ nghèo vay vốn phải có 03 điều kiện sau:

+ Có tên trong danh sách hộ nghèo trong chuẩn nghèo hoặc hộ nghèo cận chuẩn nghèo thành phố của phường, xã.

+ Là thành viên của Tổ tự quản giảm nghèo, Tổ vượt nghèo hoặc Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh của những hộ nghèo vừa vượt chuẩn nghèo.

+ Có sức lao động nhưng thiếu vốn sản xuất kinh doanh.

b) Đối với chủ dự án (cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp): phải có dự án sản xuất kinh doanh tạo chỗ làm việc mới cho lao động nghèo thuộc diện hộ nghèo trong chuẩn nghèo hoặc hộ nghèo cận chuẩn nghèo, được Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm định và phê duyệt.

3. Nội dung sử dụng vốn vay: 

a) Đối với hộ nghèo, sử dụng vốn vay để:

+ Mua sắm vật tư, phương tiện, thiết bị, giống cây trồng, vật nuôi để tổ chức sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ...

+ Sửa chữa nhà ở, xây dựng giếng nước, hố xí tự hoại, mắc điện kế sinh hoạt cho gia đình.

+ Đóng học phí văn hóa, học nghề; đóng phí đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

b) Đối với các chủ dự án: sử dụng vốn vay để chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho lao động nghèo theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Thủ tục vay vốn

1. Đối với hộ nghèo xin vay vốn:

a) Phải có đơn vay vốn theo mẫu quy định thống nhất của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố; mỗi hộ viết đơn thành 03 bản: 01 bản hộ vay vốn giữ; 01 bản gửi cho đơn vị cho vay vốn; 01 bản gửi cho ngân hàng quản lý Quỹ Xóa đói giảm nghèo.

b) Đơn xin vay vốn của hộ phải thông qua Tổ tự quản giảm nghèo, Tổ vượt nghèo hoặc Tổ hợp tác xem xét và đề xuất. Sau khi được tập thể Tổ thống nhất đề nghị, Tổ trưởng thay mặt Tổ lập danh sách hộ nghèo đề nghị vay vốn Quỹ Xóa đói giảm nghèo ký xác nhận vào danh sách vay vốn và gửi cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phường, xã xét duyệt.

2. Đối với chủ dự án vay vốn:

a) Phải có đơn xin vay vốn, kèm theo dự án sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho lao động nghèo tại địa phương; giấy phép kinh doanh; các hồ sơ xác nhận tài sản hiện có.

b) Hồ sơ xin vay vốn lập thành 04 bộ, gửi cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phường, xã nơi có cơ sở hoạt động để xem xét giải quyết theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố.

3. Đối với các đoàn thể quần chúng nhận ủy thác vốn Xóa đói giảm nghèo: phải thành lập Tổ vượt nghèo, có thành viên Tổ là hội viên, đoàn viên nghèo trong chuẩn nghèo hoặc hộ vượt chuẩn nghèo có thu nhập cận chuẩn, nếu hội viên, đoàn viên nghèo không có khả năng điều hành hoạt động Tổ, thì có thể vận động từ 1 đến 2 cán bộ hội viên, đoàn viên ngoài danh sách hộ nghèo tham gia Tổ làm Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ vượt nghèo (tự nguyện làm nòng cốt quản lý điều hành Tổ và giúp đỡ, hỗ trợ cho hộ nghèo trong chuẩn là thành viên của Tổ). Từng thành viên trong Tổ phải lập dự án sản xuất kinh doanh vay vốn gửi cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phường, xã xét duyệt theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố.

 


     

 
Các Lĩnh vực Xóa đói giảm nghèo đã đưa
   Thủ tục Vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (13:16 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.