THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).  Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận; trường hợp chưa đúng theo qui định thì hướng dẫn một lần để đơn vị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3: Nhận Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán năm hoặc Thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán năm tại Phòng Tài chính -Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định giao dự toán năm của Ủy ban nhân dân quận – huyện (bao gồm dự toán bổ sung tăng, giảm).

+ Dự toán thu - chi ngân sách và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Báo cáo quyết toán năm của đơn vị và sổ sách, chứng từ.

+ Các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Biên bản thẩm định quyết toán năm.

+ Thông báo phê duyệt quyết toán năm

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận – huyện; Kho bạc nhà nước quận – huyện, Chi cục Thuế quận.

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản xét duyệt, thẩm định quyết toán năm; Thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán năm

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004.

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, Có hiệu lực thi hành và thống nhất trong cả nước từ năm ngân sách 2004.

* Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp.

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện  Nghị định số 60/2003/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thống nhất trong cả nước từ năm ngân sách 2004 - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và cấp ngân sách các cấp.


     

 
Các Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận (11:06 - 19/10/2015)
   Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099921 (11:04 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905 (11:03 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.