THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán, mã số hồ sơ 099954

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị dự toán lập báo cáo quyết toán năm vào ngày 31/01 năm sau theo danh mục báo cáo áp dụng cho các đơn vị kế toán tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

* Bước 3: Kết quả kiểm tra do Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện lập biên bản và thông báo xét duyệt quyết toán đến các đơn vị.

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Quyết định giao dự toán năm của UBND quận (bao gồm cả dự toán bổ sung tăng, giảm).

+ Dự toán thu – chi ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị

+ Báo cáo quyết toán năm của đơn vị và sổ sách , chứng từ.

+ Các mẫu biểu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Biên bản kiểm tra quyết toán năm.

+ Thông báo xét duyệt quyết toán năm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30/4 năm sau

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận-huyện.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc quận (đơn vị được kiểm tra), Chi cục Thuế (nếu có), Kho bạc Nhà nước quận.

- Kết quả thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra quyết toán năm, Thông báo kết quả kiểm tra.

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Ngân sách năm 2002.

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và h­ớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà n­ước.

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày  23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày  02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính về thẩm tra, phê duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán.


     

 
Các Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương (11:07 - 19/10/2015)
   Thủ tục Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận (11:06 - 19/10/2015)
   Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099921 (11:04 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905 (11:03 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.