THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099967

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

+ công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm.

+ Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán và Thông báo số kiểm tra của Sở Tài chính.

+ Công văn hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận xây dựng dự toán và thông báo số kiểm tra cho Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn.

+ Tờ trình của Phòng tài chính-Kế hoạch về việc xây dựng dự toán ngân sách năm.

+ Biểu mẫu phụ lục đính kèm theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30/4 năm sau.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc Nhà nước quận - huyện

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật ngân sách Nhà nước năm 2002

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/3/2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện nghị định 60/2003/NĐ-CP.

* Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

* Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp


     

 
Các Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán, mã số hồ sơ 099954 (11:07 - 19/10/2015)
   Thủ tục Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương (11:07 - 19/10/2015)
   Thủ tục Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận (11:06 - 19/10/2015)
   Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099921 (11:04 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905 (11:03 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.