THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước

Thủ tục Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước quận

 

Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Việc điều chỉnh tổng thể dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách địa phương thực hiện theo quy trình lập, quyết định, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: khi có phát sinh

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế quận - huyện

- Kết quả thủ tục hành chính: quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật ngân sách Nhà nước năm 2002

* Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  Luật ngân sách nhà nước

* Nghị định số 73/2003/NĐ-CP 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

* Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  Luật ngân sách nhà nước


     

 
Các Lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước đã đưa
   Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước, mã số hồ sơ 099921 (11:04 - 19/10/2015)
   Thủ tục Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, mã số hồ sơ 099905 (11:03 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.