THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Tư pháp

Thủ tục trả lại tài sản

 

a) Trình tự thực hiện:

          - Bước 1: Thông báo cho người bị thiệt hại về việc trả lại tài sản

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ, cơ quan đã ra các quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ thông báo cho người bị thiệt hại về việc trả lại tài sản. Trong nội dung thông báo phải ghi rõ về địa điểm, thời gian trả lại tài sản.

          - Bước 2: Tiến hành trả lại tài sản

          + Người bị thiệt hại hoặc người được người bị thiệt hại uỷ quyền đến nhận lại tài sản xuất trình các giấy tờ chứng minh là người có tài sản bị thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu hoặc là người được người đó ủy quyền.

+     Công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản yêu cầu người nhận kiểm tra về số lượng, khối lượng và các đặc điểm khác của tài sản dưới sự chứng kiến của thủ kho nơi bảo quản tài sản.

+     Việc trả lại tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của người nhận lại tài sản, đại diện cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, công chức được giao thực hiện việc trả lại tài sản và thủ kho nơi bảo quản tài sản

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan đã ra quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản hoặc nơi đang bảo quản tài sản.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không

d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đã ra các quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản về việc trả lại tài sản.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu bị hủy bỏ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010);

- Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2010).


     

 
Các Tư pháp đã đưa
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (11:59 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (11:58 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (11:57 - 25/04/2017)
   Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (11:57 - 25/04/2017)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.