TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính

|

Cải cách hành chính

Chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày 06/11/2013, UBND quận 1 đã ban hành văn bản số 2598/UBND-VP về việc chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính
 
NN

Theo đó, UBND quận 1 yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND 10 phường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Tiếp tục chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng hồ sơ bị trễ hẹn và thực hiện nghiêm túc hình thức thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hẹn.

UBND quận 1 giao Phòng Nội vụ và Văn phòng UBND tham mưu kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất, kịp thời báo cáo đề xuất UBND quận xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nội dung kiểm tra gồm:

- Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính (không niêm yết hồ sơ thủ tục lạc hậu, không còn hiệu lực).

- Niêm yết bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Kiểm tra việc thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng qua bảng điện tử.

- Kiểm tra việc bố trí cán bộ tiếp công dân và lịch tiếp công dân của lãnh đạo địa phương, đơn vị.

- Kiểm tra việc thực thi công vụ, giờ giấc làm việc và thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân quận 1


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Thông báo về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố (14:09 - 05/06/2013)
   Tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước lao động tập thể, Thang lương, bảng lương và Nội quy lao động (00:00 - 06/05/2013)
   Học Bác về thái độ tiếp dân (12:20 - 11/06/2012)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.