TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012

Ngày 03 tháng 02 năm 2012, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 573/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012.
 
NN

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối dự toán ngân sách quận năm 2012 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách của các phường năm 2012 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2012 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2012 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2012 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan đơn vị thuộc cấp quận năm 2012 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2012 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 - 2015 (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2012 (mẫu số 31/CKTC-NSH).

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010 (07:54 - 05/04/2010)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008 (14:45 - 30/11/2009)
   Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (15:10 - 26/02/2009)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009 (08:48 - 30/01/2009)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007 (19:31 - 30/08/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.