TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Ngày 29/6/2016, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

 

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

- Cân đối quyết toán ngân sách quận năm 2015 (mẫu số 21/CKTC-NSH)

- Cân đối quyết toán ngân sách cấp quận và ngân sách phường năm 2015 (mẫu số 22/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2015 (mẫu số 23/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách quận năm 2015 (mẫu số 24/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp quận năm 2015 (mẫu số 25/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp quận năm 2015 (mẫu số 26/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách cấp quận năm 2015 (mẫu số 27/CKTC-NSH)

- Quyết toán chi ngân sách cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2015 (mẫu số 28/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 29/CKTC-NSH)

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định thời kỳ ổn định ngân sách (năm 2011 – 2015) (mẫu số 30/CKTC-NSH)

- Quyết toán thu chi ngân sách của 10 phường năm 2015 (mẫu số 31/CKTC-NSH)

Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 1

     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. (09:34 - 23/03/2016)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 (16:00 - 15/07/2015)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (17:16 - 14/02/2015)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (09:01 - 22/07/2014)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 (10:36 - 08/02/2014)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.