TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Hướng tới Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

 

Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới và tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của đại hội Mặt trận cấp trên và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Đại hội lần thứ IX của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới đặt ra.


Hướng đến Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại 10 phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật và Điều lệ Mặt trận với hơn 110 người tham dự; Ban Thường trực Mặt trận 10 phường, Ban Công tác Mặt trận 66 khu phố tham dự Hội thi trực tuyến tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố “Dấu ấn một nhiệm kỳ” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức với hơn 1.155 lượt người dự thi; trước và trong đại hội, Ban Thường trực Mặt trận 10 phường đã phối hợp với UBND phường treo Băng rol và khẩu hiệu trước trụ sở và một số tuyến đường của phường cùng các hình ảnh hoạt động liên quan công tác Mặt trận tại nơi diễn ra Đại hội.

Ủy ban MTTQ quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể hướng dẫn đơn vị điểm chuẩn bị các nội dung như xây dựng dự thảo đề cương văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; chuẩn bị nhân sự ủy viên ủy ban và cán bộ chủ chốt đảm bảo tính liên hiệp, chất lượng và theo đúng quy định. Đến nay, 10/10 phường của Quận 1 đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam phường.

Dự thảo văn kiện nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban MTTQ quận xác định, trong nhiệm kỳ tới, xuất phát từ thực tế thực hiện công tác Mặt trận tại địa phương, căn cứ chức năng nhiệm vụ của MTTQ các cấp, MTTQ quận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; trong đó chú trọng phát huy vai trò tích cực của các thành viên ủy ban trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện, phản ánh những vấn đề nổi cộm tại địa phương, nhất là địa bàn khu dân cư. Bên cạnh đó tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội qua việc nắm bắt tình hình trong nhân dân, coi trọng việc phân tích lựa chọn những vấn đề nhân dân quan tâm để xây dựng nội dung giám sát hàng năm cho phù hợp, hiệu quả. 

Dự kiến Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công.


 


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Kỹ năng phân biệt tin giả và ứng xử trên mạng xã hội (11:48 - 06/05/2019)
   Ra quân xử lý tình trạng chó thả rông (11:48 - 06/05/2019)
   Sắp xếp hoạt động thu gom rác dân lập trên địa bàn Quận 1 (11:42 - 06/05/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.