THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

PCCC

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ mục IV Thông tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về “Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy”
 

1. Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục 3 Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế, của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Khi thiết kế kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC1 Phụ lục 1 và đóng dấu “Đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” theo mẫu PC2 Phụ lục 1 Thông tư này vào từng bản vẽ đã kiểm tra, đối chiếu.

2. Việc thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy:

a) Đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình: cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt.

b) Đối với thiết kế công trình: nội dung thẩm duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP:

Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền chịu trách nhiệm thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án quy họach, dự án xây dựng và thiết kế công trình quy định tại khoản 1 điều này theo nội dung quy địnht tại điều 15 Luật Phòng cháy và chữa cháy và điều 13 hoặc điều 14 của Nghị định này. Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế và cấp phép xây dựng. Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

* Điều 13 Nghị định 35/2003/NĐ-CP: yêu cầu phòng cháy và chữa cháy khi lập quy họach, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao:

Khi lập quy họach dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có giải pháp thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo đảm các nội dung sau:

- Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm tối thiểu tác hại của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu dân cư và công trình xung quanh;

- Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các họat động chữa cháy;

- Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các họat động chữa cháy, thông tin báo cháy;

- Bố trí địa điểm xây dựng đơn


     

 
Các PCCC đã đưa
   Đối tượng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (14:48 - 07/09/2007)
   Đối tượng và thủ tục cấp biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện PCCC (20:56 - 05/09/2007)
   Hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa, chất có nguy hiểm cháy nổ (10:32 - 05/09/2007)
   ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, CHẤT CÓ NGUY HIỂM CHÁY NỔ (00:00 - 01/01/1900)
   Đối tượng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (00:00 - 01/01/1900)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.