THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết Định công bố

Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.

Theo báo cáo số 205/BC-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.

Chi tiết...
 
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ.

Theo báo cáo số 443/BC-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ.

Chi tiết...
 
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực thi quy định về nghĩa vụ quân sự.

Theo báo cáo số 196/BC-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong việc thực thi quy định về nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết...
 
Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản liên quan đến rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Theo kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tổ chức tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản liên quan đến rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Chi tiết...
 
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý

Theo báo cáo số 124/BC-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý.

Chi tiết...
 
Quyết định về bãi bỏ văn bản

Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018 về việc bãi bõ văn bản.

Chi tiết...
 
Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Theo kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018.

Chi tiết...
 
Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 về Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1.

Chi tiết...
 
Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017.

Chi tiết...
 
Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Ủy ban nhân dân Quận 1 báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 theo báo cáo số 397/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Chi tiết...
 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
  Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1
  Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1
  Quyết đinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1.
  Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1.
  Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1
  Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1
  Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2
  Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5
  Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015
  Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.