TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 08 năm 2022
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 48 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 46 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 10 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 42 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 41 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 09 năm 2022
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 40 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 39 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 38 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 37 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 36 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 34 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 33 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 32 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 07 năm 2022
  Lịch tuần 31 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.