TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 05 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 19 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 17 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 15 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 14 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 04 năm 2021
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 03 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 12 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 11 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 02 năm 2021
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 10 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 09 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 08 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 05 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 04 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2021
  Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
  Lịch tuần 52 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.