THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp * Hộ tịch

|

Hộ tịch

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Chi tiết...
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tổ nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.