THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp * Hộ tịch

|

Hộ tịch

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của Công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ, nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử, thay đổi hộ tịch).
Chi tiết...
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Chi tiết...
Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.