THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết định công bố

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ, BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

TÊN QUYẾT ĐỊNH

Quận, huyện

Phường, xã

1.

Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

x

x

2.

Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện.

x

 

3.

Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

x

 

4.

Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước.

x

 

5.

Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

x

 

6.

Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

x

 

7.

Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở.

x

x

8.

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.

x

 

9.

Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.

x

 

10.

Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận, huyện trong lĩnh vực hộ tịch

x

 

11.

Quyết định 4267/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của CT UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của sở y tế, ủy ban nhân dân quận - huyện, ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố hồ chí minh

x

x

12.

Quyết định 5304/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của CT UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố hồ chí minh

 

x

13.

Quyết định 1294 /QĐ-TTCP ngày 04/6/2014 của Thanh tra chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ (giải quyết khiếu nại, tố cáo).

x

x

14.

Quyết định 1345/QĐ-TTCP ngày 27/5/2015 về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

x

x

15.

Quyết định 1839/QĐ-BTNMTngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ TNMT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ tài nguyên và môi trường

x

x

16.

QUYẾT ĐỊNH 740/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 06 năm 2015 của bộ lao động - thương binh và xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ lao động - thương binh và xã hội (bảo trợ xã hội).

x

x

17.

Quyết định 1901/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính.

x

 

 

TỔNG CỘNG:

205

113


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.