THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Khiếu nại - Tố cáo

|

Khiếu nại - Tố cáo

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Người tố cáo chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.             

* Bước 2: Gửi đơn tố cáo tại Ban tiếp công dân của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) hoặc gửi đơn qua đường bưu điện

Ban tiếp công dân quận – huyện chuyển đến Thanh tra quận – huyện giải quyết theo thẩm quyền..

- Khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp công dân phải kiểm tra hồ sơ tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp thì viết biên nhận đơn trao cho người cung cấp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người cung cấp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Sau khi có kết quả giải quyết, Ủy ban nhân dân quận – huyện  gởi văn bản cho người tố cáo bằng việc gửi thư mời người tố cáo đến trụ sở giao trực tiếp (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn tố cáo hoặc Bản ghi nội dung tố cáo và các tài liệu có giá trị chứng minh về nội dung tố cáo (đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên; địa chỉ của người tố cáo) (theo mẫu)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

* Vụ việc thông thường: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

* Vụ việc phức tạp: không quá 90 ngày kể từ ngày thụ lý.

Trường hợp cần thiết có thể gia hạn thời hạn giải quyết 01 lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện; Thanh tra nhân dân quận - huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): các phòng, ban thuộc quận - huyện.

- Kết quả thủ tục hành chính: Kết luận nội dung tố cáo, văn bản thông báo cho người tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo (nếu có).

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tham khảo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND Thành phố.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Về hình thức đơn tố cáo: đơn có chữ viết là tiếng Việt; ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; thông tin về người tố cáo (họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp; địa chỉ cư trú và địa chỉ liên lạc), phải do người tố cáo ký tên (chữ ký trực tiếp, hoặc điểm chỉ xác nhận, không sao chụp). Trường hợp nhiều người cùng tố cáo thì trong đơn phải ghi rõ thông tin, có chữ ký hoặc điểm chỉ của từng người tố cáo; họ tên người đại diện cho những người tố cáo. Nội dung tố cáo phải ghi rõ thông tin về cá nhân, tổ chức, cơ quan bị tố cáo; lý do tố cáo; không có nội dung xúc phạm cán bộ, cơ quan Nhà nước hoặc lợi dụng tố cáo để chống phá chính quyền.

* Về người tố cáo: là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

* Vụ việc tố cáo không thuộc các trường hợp sau:

* Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Tố cáo năm 2011;

* Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo”;

* Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ “Quy định quy trình giải quyết tố cáo”.

* Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh “Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND Quận 1 “Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn Quận 1”.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.