THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Môi trường

|

Môi trường

Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

(Theo Chương VI Thông tư 25/2015/TT-BTNMT ngày ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

 

Điều 32. Trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 33. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại  Phụ lục 5.6 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 34. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại  Phụ lục 5.7 Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư này.

Mẫu các kế hoạch bảo vệ môi trường:

 Mẫu  File đính kèm
 Cấu trúc và nôi dung kế hoạch bảo vệ môi trường   Phụ lục 5.6
 Mẫu giấy xác nhận đăng ký bảo vệ môi trường  Phụ lục 5.7
 Mẫu văn bản thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường  Phụ lục 5.8

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.