THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tài chính – Kế hoạch

|

Lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

* Bước 2: Nộp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện để xem xét thẩm định dự án hoặc cần sửa đổi bổ sung để hoàn thiện, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản 01 lần trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận hồ sơ

* Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở đã được thẩm định, kèm văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

+ Biên bản nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế của chủ đầu tư.

+ Giấy đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án hoặc chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu)

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện; chủ đầu tư và các đơn vị chủ cơ sở vật chất.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định dự án đầu tư

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Xây dựng năm 2003

* Luật Đấu thầu năm 2005

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình.

* Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình.

* Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

* Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 04/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu  tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý  dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

* Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng.

* Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

* Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.