THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Thi đua khen thưởng

|

Thi đua khen thưởng

Thủ tục Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện)

Mã số hồ sơ 100442

 

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Được thực hiện khi kết thúc một cuộc vận động, hoàn thành một hạng mục công trình, cả công trình hoặc khen thưởng thành tích cụ thể, đột xuất, gương người tốt việc tốt có tác dụng nêu gương trong phạm vi quận – huyện.

* Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận thông báo kết quả khen thưởng tại Phòng Nội vụ quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo thành tích

+ Công văn đề nghị của đơn vị

+ Trích biên bản cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị

+ Danh sách đề nghị khen thưởng

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005

* Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

* Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh.

* Văn bản số 1668/BTĐKT-VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, gấy chứng nhận.

* Hướng dẫn số 316/HD-TĐKT ngày 30/8/2007 của Ban Thi đua khen thưởng thành phố hướng dẫn thực hiện một số quy định chi tiết về công tác thi đua khen thưởng theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố


     

 
Các Thi đua khen thưởng đã đưa
   Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất (10:28 - 19/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.