THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp

|

Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

Quyết định số 20/QĐ-UBND và Quyết định số 21/QĐ-UBND

Quyết định số 20/QĐ-UBND và Quyết định số 21/QĐ-UBND  ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1

 

Trích trong "Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn Quận 1" (đính kèm Quyết định số 21/QĐ-UBND)

1.Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạp pháp luật.

1.1 Về công tác tự kiểm tra.

tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành trong năm 2017 từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, nhằm phát hiện kịp thời và chủ động sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sai sót, hạn chế trong các văn bản quy phạm pháp luật.

1.2 Về công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 10 phường ban hành gửi đến phòng Tư pháp để kiểm tra, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.

1.3 Tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng và đề xuất xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật (kể cả văn bản cá biệt) có vi phạm về nội dung như thẩm quyền ban hành văn bản, nội dung trái với Hiến pháp, pháp luật, vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân, chú trọng những văn bản liên quan đến lĩnh vực nhà ở, đất đai, doanh nghiệp, đầu tư.

1.4 Tổ chức kiểm ta tại một số phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân phường về thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (tùy điều kiện cụ thể, nếu trong năm có ban hành văn bản quy phạm pháp luật và rà soát nhiều chuyên đề).

2. Về công tác rà soát văn bản.

2.1 Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản quy phạp pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành để phù hợp với văn bản quy phạp pháp luật của Trung ương và Thành phố ban hành có hiệu lực trong năm 2017 hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

2.2 Thực hiện rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhằm triển khai thi hành các Luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

2.3 Thường xuyên cung cấp thông tin về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành để cập nhật trên Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2.4 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 1 phần hoặc toàn bộ năm 2017 theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Danh mục Văn bản quy phạp pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1 hết hiệu lực năm 2016: (Đính kèm Quyết định số 20/QĐ-UBND)

QĐ20.pdf


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.