TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009

Ngày 21 tháng 01 năm 2009, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 163/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
 
NN

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung sau:

  • Cân đối dự toán ngân sách quận năm 2009 (mẫu số 21/CKTC-NSH)
  • Cân đối dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách của các phường năm 2009 (mẫu số 22/CKTC-NSH)
  • Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2009 (mẫu số 23/CKTC-NSH)
  • Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2009 (mẫu số 24/CKTC-NSH)
  • Dự toán chi ngân sách cấp quận năm 2009 (mẫu số 25/CKTC-NSH)
  • Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp quận năm 2009 (mẫu số 26/CKTC-NSH)
  • Dự toán chi ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu nhiệm vụ khác do cấp quận thực hiện năm 2009 (mẫu số 28/CKTC-NSH)
  • Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp thành phố, cấp quận, cấp phường đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định năm 2007 (mẫu số 29/CKTC-NSH)
  • Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng phường đã được Hội đồng nhân dân cấp thành phố quyết định năm 2007 (mẫu số 30/CKTC-NSH)
  • Dự toán thu chi ngân sách phường năm 2009 (mẫu số 31/CKTC-NSH)

     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007 (19:31 - 30/08/2008)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008 (14:45 - 05/02/2008)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006 (08:33 - 12/09/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.